Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του  Athens City Med

H ΑΤΗΕΝS CITY MED ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕTAIΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (εφεξής City Med) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα σας και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η παρούσα Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Δήλωση) αφορά το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζεται η City Med κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, στη Δήλωση αυτή καταγράφεται και αναλύεται: το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Όμιλος, η νομική βάση της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει λάβει ο Όμιλος για την εγγύηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητας.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε
H City Med συλλέγει υποχρεωτικά τα απαιτούμενα από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να μπορεί να σας παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες που επιθυμείτε. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον το επιθυμείτε, μπορεί να επεξεργαστούμε για σκοπούς αποτελεσματικότερης ιατρικής θεραπείας τυχόν στοιχεία προηγούμενων εξετάσεων και παθήσεων που εσείς μας έχετε δώσει ή τηρούμε στο αρχείο μας. Σε περίπτωση που επισκέπτεστε το ιατρείο μας και επιθυμείτε την κάλυψη της δαπάνης σας από κάποια ασφαλιστική εταιρεία ή οργανισμό, συλλέγουμε και τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή της αμοιβής μας από αυτό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα (ανά κατηγορία) που επεξεργαζόμαστε παρακαλούμε ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας https://athenscitymed.gr/ .

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας
Η City Med λαμβάνει και αποθηκεύει στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα για τον προγραμματισμό της επίσκεψης σας στα ιατρεία μας, καθώς και όσα προσωπικά δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών που επιθυμείτε. Ως εκ τούτου, η συμφωνία παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας
Η City Med διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα 10 ετών, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η City Med προβαίνει σε ασφαλή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
Εφόσον απαιτηθεί για την διασφάλιση δικαιωμάτων (δικών σας ή δικών μας) μπορεί να τηρηθούν τα βασικά σας δεδομένα και για διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε σχετικά.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας
Η City Med κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών:
i) Σε παρόχους ιατρικών υπηρεσιών και λοιπούς συνεργάτες της:
Η City Med διατηρεί εξωτερικές συνεργασίες με τρίτους (μηχανικούς πληροφορικής, ιατρούς, παρόχους υπηρεσιών υγείας – εργαστήρια αναφοράς), οι οποίοι προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της, δεσμευόμενοι με σύμβαση η οποία προβλέπει την εφαρμογή από αυτούς ανάλογού επιπέδου προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
ii) Σε τρίτους εμπλεκόμενους με την παροχή υπηρεσιών υγείας.
Η City Med κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες (με τους οποίους δεν διατηρεί συνεργασία) μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Σε περίπτωση που η γνωστοποίηση απαιτείται στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που διατηρείτε με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία ή τον διαχειριστή του ασφαλιστικού σας προγράμματος
• Για λόγους διαφύλαξης ζωτικών σας συμφερόντων
• Εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη.
iii) Σε τρίτους παρόχους κατόπιν δικού σας αιτήματος.
Η City Med γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας, μόνο κατόπιν υποβολής δικού σας σχετικού γραπτού αιτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, μπορείτε να συμβουλευθείτε την γραμματεία μας.
Διευκρινίζεται ότι η City Med δεν φέρει ευθύνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.

Καταγραφή των επικοινωνιών μας
Ενδέχεται να καταγράφουμε και να τηρούμε τις συνομιλίες που έχετε με την City Med συμπεριλαμβανομένων επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανών συζητήσεων μέσω μηνυμάτων (live chats) ή και οποιωνδήποτε άλλων μορφών επικοινωνίας όπως π.χ. δια μέσω social media. Τις καταγραφές αυτές αξιοποιούμε για να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε ή να προλαμβάνουμε ενδεχόμενους κινδύνους. Ενδέχεται να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επικοινωνίες, π.χ. τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους μας καλείτε και πληροφορίες για τις συσκευές ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τους παραπάνω σκοπούς.

Η Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Η τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων με ασφάλεια είναι βασικό μας μέλλημα. Η City Med έχει λάβει και εφαρμόζει μία σειρά μέτρων για να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control) καθώς και ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση  ή άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Τα βασικά δικαιώματά σας
Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :
• Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
• Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
• Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
• Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
• Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
• Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών υγείας  
• Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.
Η εταιρεία μας θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται επιπλέον χρόνος.  
Σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του City Med ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, του Ομίλου (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Υπεύθυνοι
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την εταιρεία μας στο ακόλουθο τηλέφωνο 210 7470743 καθώς και στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπεύθυνη για την Προστασία των Δεδομένων σας στην εταιρεία μας έχει ορισθεί η κα. Πέρση Μαυράκη.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη προστασίας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, θα χαρούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε παράπονο σας το συντομότερο δυνατό, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TIKTOK

TikTok Citymed

 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ INSTAGRAM

Instagram Athens Citymed

 

 

 

logo citymed